titleПсихолінгвістика в сучасному світі – 2016

Психолінгвістика в сучасному світі – 2016 : Тези XI Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2016 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 164 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

Акімова Н.В.  Фрагментарність як риса новинної інтернет-комунікації та як фактор, що ускладнює її розуміння  10

Бігунов Д.О.  Проблеми комунікації: напрями уникнення мовленнєвого конфлікту  13

Богрова Х.Б.  Емпіричне дослідження особливостей прояву просодичного компоненту мовлення у дітей дошкільного віку  15

Боковець А.В.  Двомовність у парадигмі здорового розвитку дитини першого семиріччя  18

Бородулькина Т.А.  Психосемантический анализ отношения родителей к Вальдорфской педагогике  21

Ващенко І.В., Литвиненко О.О.  Дискурсивні особливості мрій студентів з порушеннями слуху  24

Волженцева И.В.  Эмоциональность как основа развития просодического компонента речи дошкольника  27

Галацька В.Л.  Аксіологічний аспект театральної публіцистики України переломного періоду (2013–2016 рр.)  29

Гордиенко-Митрофанова И.В., Саута С.Л.  Влияние психологических особенностей возраста на вербальное поведение испытуемых (на примере стимула «игривость»)  32

Дем’яненко С.Д.  До питання формування метамовної компетенції дітей старшого дошкільного віку  35

Засєкін С.В.  Психолінгвальні прояви «ретрансляційної гіпотези»  39

Засєкіна Л.В.  Переживання подій та їх психолінгвістична репрезентація в автобіографічній пам’яті: репродукція чи реконструкція  40

Івашкевич Е.З., Михальчук Н.О.  Структура соціального інтелекту особистості в парадигмі структурно-динамічної теорії інтелекту  42

Івашкевич Е.Е.  Психологічні особливості перекладу художніх творів  44

Ігнатьєва С.Є.  Его-текст в комунікативному просторі літературного щоденникового дискурсу  46

Калмыков Г.В.  Профессионально-речевая деятельность как категория психолингвистики  47

Калмикова Л.О.  Про спонтанність і ситуативність дитячого мовлення  49

Калужинська Ю.В.  Функціонування лексем на позначення осіб жіночої статі у мові засобів масової інформації  51

Капранов О.  Швидкість мовлення і заповнені паузи як перемінні учасники, що впливають на ідентифікацію студентами австралійського варіанту англійської мови як іноземної (EFL)  53

Карп’юк М.Д.  Універсалія «Душа» в контексті інноваційних (ченнелінгових) знань ХХІ ст.  54

Кириченко Т.В.  Проблема саморегуляції вчителя в комунікації у процесі мовленнєво-педагогічного спілкування  57

Коміна Т.О.  Персоніфікація інформації у телевізійних новинах як соціальнокомунікаційна технологія  59

Кондрашихин А.Б.  Инфокоммуникационные средства освоения славяноязычного экономического пространства  62

Корніяка О.М.  Комунікативна компетентність – психологічний інструмент професійної діяльності й самоздійснення викладача ВНЗ  64

Крилова-Грек Ю.М.  Психологічні аспекти впливу символічних образів у медіапросторі  67

Кролівець Ю.В.  Психолінгвістичні основи формування у дітей дошкільного віку умінь і навичок розповідати за серією сюжетних картинок  70

Кючуков Х.С., Ушакова О.С., Яшина В.И.  Научные взгляды Л.С. Выготского на развитие детской речи  71

Лахтадир О.В.  Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту  73

Ленів З.П.  Психолінгвістичні знання в системі підготовки кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами  76

Летючая Л.П.  Языковая репрезентация концепта событие (на примере масс-медийного дискурса)  78

Лила М.В., Лила М.М.  Опанування іноземної мови як компонент загальнокультурного розвитку особистості  81

Луценко І.О.  Особливості засвоєння студентами базових понять дошкільної лінгводидактики  83

Макаренко О.М., Яшна О.П., Мельничук О.М.  Роль домінантного вогнища у відновленні дітей раннього віку  85

Мисан І.В.  Стан розуміння та відтворення фразеологізмів у мовленні дітей старшого дошкільного віку  87

Молодиченко Н.А., Танана С.М.  Формування у майбутніх педагогів системи компетенцій у процесі професійної підготовки  89

Мороз В.Я.  Проблематика нарисів Анфіси Букреєвої  92

Навальна М.І.  Тенденції у функціонуванні відабревіатурних утворень у мові українських засобів масової інформації  93

Недашківська Т.Є., Загородня О.Ф.  Образ лідера в мовній свідомості українців в період різких суспільно-політичних змін  95

Ненашев С.Д., Фомина Н.А.  Связь читательских предпочтений и ценностных ориентаций личности  98

Олександренко К.В.  Психолого-педагогічні умови розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця  102

Орап М.О.  Психолінгвістика здоров’я  105

Павлова Н.П.  Когнитивные предпосылки к освоению письма  108

Панченко Т.С.  Мовно-стилістичні особливості новотворів у мові української преси на початку ХХІ століття  112

Порядченко Л.А.  Синтаксичні особливості дитячих описів (словосполучення та речення)  114

Постолова І.В., Томарєва Н.О.  Емоційні аспекти психолінгвістичних асоціацій у студентів-фармацевтів  116

Репина Е.А.  Экспериментальная проверка восприятия политического текста  118

Рінгблом Н.  Отримання доступу до граматичних знань двомовними шведсько-російськими дітьми за допомогою MAIN  121

Роменкова В.А.  Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку  123

Савелюк Н.М.  Психологічне моделювання розуміння релігійного дискурсу  125

Самійлик С.В.  Проблеми формулювання інструкції при проведенні вільного асоціативного експерименту  128

Стангайне І.  Розвиток діалогічного мовлення дошкільників у грі  130

Турчак О.М.  Формування самоконтролю для зниження вербальних проявів тривожності  131

Харченко Н.В.  Психолінгвістичні засади діагностики стану розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку  134

Хміляр О.Ф.  Кодування символів вербального і психомоторного мовлення  136

Храбан Т.Є.  Інтерпретативний аналіз сприйняття концепту носіями української мови на основі асоціативного експерименту  138

Чернякова О.І.  Формування у дітей старшого дошкільного віку елементарної соціокультурної компетенції  141

Чижма Д.М.  Психологічна складова рекламної комунікації  142

Чміль Н.С.  Асоціативне поле концепту «священнослужитель»  145

Швець Н.В.  Національно-культурна специфіка англійських, французьких та українських фразеологічних номінацій риб  148

Ярощук А.А.  Психологічне спостереження основних причин вживання підлітками ненормативної лексики на основі тестових досліджень  151

Яценко Т.С., Сіденко Ю.О., Іванова Н.О., Педченко О.В., Галушко Л.Я., Поляничко О.М.  Методологія реалізації діалогу в глибинно-психологічному пізнанні психіки  153

 

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122