titleПсихолінгвістика в сучасному світі - 2014.

Психолінгвістика в сучасному світі – 2014 : Тези IX Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2014 року, Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – 112 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Бородулькина Т.А., Чикулай А.А.  Понимание психологическихкатегорий и психолого-дидактических текстов старшими дошкольниками  13

Бородулькіна Т.О., Мордвинцева М.В.  Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку  14

Видолоб Н.О.  Психолінгвістичні прийоми формування мовно-мовленнєвої компетенції школярів  15

Глозман Ж.М.  Билингвизм и трудности обучения в школе  16

Гордиенко-Митрофанова И.В., Сыпко А.А.  Игривость как фундаментальное личностное свойство: результаты психолингвистического эксперимента  17

Дем’яненко А.В.  Лінгвопсихологічне трактування етичних засад сімейного виховання в Ісламській Республіці Іран  18

Дем’яненко С.Д.  Дитина як конструктор власної мовної системи  19

Засєкіна Л.В.  Психолінгвістична репрезентація позитивних vsнегативних життєвих подій в автобіографічній пам’яті особистості  20

Івашкевич Е.З.  Міжкультурна компетентність та соціальний інтелект вчителя: розв’язання питання з позицій психолінгвістики  21

Калмиков Г.В.  Проблеми підготовки майбутнього психолога в аспекті психолінгвістики  23

Калмикова Л.О., Дядюша Ю.В.  Особливості висловлювань дітей старшого дошкільного віку за серіями сюжетних картинок  24

Кондрашихина О.А.  Ассоциативное поле феномена неопределенности у студентов-психологов  25

Корніяка О.М.  Психологія професійного самоздійснення викладача вищої школи  26

Короп О.А.  Психолінгвістична природа аудіювання  28

Кючуков Х.  Подходы к теории сознания  29

Лахтадир О.В.  Комунікативна компетентність як ефективність процесу спілкування  32

Макаренко О.М., Андрейчева А.О.  Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу  33

Мисан І.B.  Психолінгвістична діагностика фразеологічного мовлення старших дошкільників за семантичним критерієм  34

Михальчук Н. О.  Психолінгвістичні аспекти читацької діяльності старшокласників  35

Навальна М.І.  Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення  37

Новикова Г.П.  Формирование речевой личности студента как будущего профессионала в процессе языкового образования  38

Орап М.О.  Психологічні характеристики властивостей організації мовленнєвого досвіду особистості  39

Павлова Н.Д., Гребенщикова Т.А.  О типологии речевых интенций в дискурсе  40

Порядченко Л.А.  Сутність професійно-комунікативної спрямованості мовлення майбутніх учителів  42

Роменкова В.А.  Концепт «красота» в латышской модели воспитания  43

Савченко О.В.  Основні підходи дослідження рефлексивного досвіду на різних рівнях його організації  44

Турчак О.М.  Дослідження якісних і кількісних показників мовленнєвої тривожності в усному мовленні студентів у ситуаціях емоційної напруги  45

Ушакова О.С.  Психолого-педагогические условия овладения язиком в дошкольном детстве  46

Федосєєва І.В.  Проблема комунікативного потенціалу особистості в сучасній психологічній науці  47

Федько С.Л.  Реализация принципа культуросообразности в практике оказания психологической помощи: этнопсихолингвистический аспект  49

Фомина Н.А., Пастухова М.В.  Некоторые результаты ассоциативного эксперимента со студентами факультета русской филологии и национальной культуры  50

Харченко Н.В.   Адіювання дошкільниками усних розгорнутих висловлювань: постановка проблеми  52

Цьось Ю.А.  Комунікативно-мовленнєві властивості у стильовій організації особистості  53

Чміль Н.С.  Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів  54

МОВОЗНАВСТВО

АкімоваН.В.  Нейропсихолінгвістичнімеханізмиваріативностірозумінняінтернет-тексту  56

Антіпов О.С.  Лексико-семантичне мікрополе «патріот як такий» у сучасній українській есеїстиці  57

Бевзо Г.А.  Психолінгвістичні проблеми англо-українського перекладу екологічних термінів  59

Волкова А.Г.  Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе  60

Голикова Т.А.  Цвет в алтайском языковом сознании: психолингвистический аспект  61

Дячук Н.В.  Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту  62

Елисеева М.Б.  Первые прилагательные и наречия в речи русскоязычных детей в сопоставлении с корпусом CLEX  63

Єршова І.М.  «Інструктаж з техніки безпеки» як гіпержанр у навчально-педагогічному дискурсі (на матеріалі презентації POWERPOINT)  64

Засєкін С.В.  Інформаційні технології «гібридної війни»: психолінгвістичні аспекти  65

Ігнатьєва С.Є.  Категорія простору в щоденниковому дискурсі: локуси й топоси  66

Калужинська Ю.В.  Функціонування неологізмів у мові сучасної української періодики  67

Кожуховська Л.П.  Психолінгвістичні передумови розвитку комунікативної компетенції студентів-філологів  68

Кольцова Е.А.  Оценочные номинации лица в актах автокоммуникации: гендерный аспект  69

Кушмар Л.В.  Збіги та розбіжності у мовній та концептуальній картинах світу студентів економічних спеціальностей (на матеріалі асоціативного експерименту)  70

Лазаренко Г.С.  Психолінгвістичні аспекти використання прагматонімів в англійській та українській мовах  71

Мороз В.Я.  Естетичний аспект релігійної комунікації  72

Осіпова Т.Ф.  Вербалізація експресивного компоненту емоцій в гендерних комунікативних стратегіях КОКЕТУВАННЯ, ЗАГРАВАННЯ, ФЛІРТУ  73

Панченко Т.С.  Новітні лексико-семантичні процеси в мові електронних засобів масової інформації  74

Пікалова А.О.  Особливості поетичного мовлення крізь призму психотипу автора  75

Рінгблом Н.  Чи існує слабка мова при симультантному білінгвізмі?  76

Судус Ю.В.  Стратегія дискредитації в дипломатичному дискурсі  77

Терехова Д.І.  Психолінгвістичні методики обробки матеріалів асоціативних експериментів  78

Федорченко Г.М.  Роль маркерів аргументації в науковому тексті  79

Черненко Г.А.  «Поняття» й «концепт»: аргументи на користь синонімічності  80

Швець Н.В.  Методологічні принципи зіставного аналізу мотиваційних основ англійських, французьких та українських іхтіонімів  81

Швець О.В.  Поняття «синтаксичний концепт» у сучасній лінгвістиці  82

Швець Т.А.  Використання інтерактивних технологій як засіб підвищення ефективності навчання іноземних мов у вищій школі  83

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Бадюл Л.В.  Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень  85

Бершадська О.В.  Культура міжсуб’єктної взаємодії: соціолінгвістичний аспект  86

Досенко А.К.  Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій  87

Козиряцька С. А.  Медична журналістика як особливий вид наукової журналістики  89

Кондратьєв А.І.  Вербальна магія  90

Мельникова І.М.  Розвиток професійно-мовної комунікації резерву завідувачів кафедр соціально-гуманітарних наук ВНЗ  91

Молодиченко Н.А., Танана С.М.  До проблеми використання інновацій у процесі формування іншомовної комунікації  92

Нагорняк М.В.  Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами  93

Петрова Л.П.  Реклама як різновид психологічного впливу в засобах масової комунікації  94

Полєжаєв Ю.Г.  Наукове осмислення тревел-журналістики  95

Постолова И.В.  Использование идеологически направленных концептов в СМИ России для усиления психологического давления на реципиента  96

Смирнова М.В.  Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах  97

Холод О.М.  Інмутація мас як стимул протестної діяльності (критерії аналізу за теорією С. Московичі)  98

Цуканова Г.О.  Експерементально-практичні парадигми реалізації прийомів впливу інфографіки на сприйняття газетно-журнальних текстів  99

Яковенко-Глушенкова Є.В.  Особливості міжкультурної комунікації у професійній підготовці майбутніх учителів французької мови  100

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122