tezu-2013Психолінгвістика в сучасному світі - 2013.

Психолінгвістика в сучасному світі – 2013 : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – 128 с.


Титул 
Зміст 
Відомості про авторів 

ПСИХОЛОГІЯ

Арушанова А. Г.  Коммуникация в дошкольном возрасте: обучение и самонаучение  19

Біганська І. О.  Особливості використання синонімів у висловлюваннях дітьми 4-5 років  20

Біліченко А. М., Танана С. М.  Становлення соціально-психологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови 21

Білоусько Л. В.  Активізація математично-мовленнєвих дій старших дошкільників у процесі організації самостійної пізнавальної діяльності  22

Борисова В. Г.  Мотивація досягнення як чинник становлення студента – майбутнього суб’єкта професійної комунікації  23

Бородулькина Т. А.  Психосемантические аспекты отношения к служению у студентов-психологов  24

Бутакова Л. О., Гуц Е. Н.  Психолингвистические методы исследования восприятия и понимания современного русскоязычного документа  25

Вероникка Лопес дос Сантос, Леда Вердіні Тоні.  Формы исключения в педагогическом дискурсе и лечебная практика  26

Видолоб Н. О.  Особливості типу мислення в пізнанні дійсності студентів ВНЗ  27

Волошина Н. В., Полєжаєв Ю. Г.  Мережеве мовлення юнаків і дівчат  28

Гребенщикова Т. А., Зачесова И. А.  Оказание дискурсивного воздействия в детских диалогах  29

Грейліх О. О.  Професійні комунікативні зв’язки у педагогічній діяльності як наукова проблема  30

Губанов М. В., Губанова Н. Ф.  Социально-культурное развитие личности в ситуациях общения  31

Дем’яненко С. Д.  Деякі особливості засвоєння мови дитиною  32

Дереча А. А.  Використання тренінгу для розвитку вербальної креативності підлітків  33

Дівінська Н. О.  Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної мовленнєвої компетентності майбутнього фахівця  34

Елгина С. В.  Интеллектуальные особенности личности подростков, проявляющиеся в когнитивном компоненте их речевых действий  35

Жельвис В. И.  Об одном способе трансформации «чужой речи»  36

Засєкіна Л. В.  Нейропсихолінгвістичні засоби реорганізації емоційної пам’яті особистості  37

Кабардов М. К., Бауэр Е. А.  Индивидуально-типические особенности в овладении иностранным языком и миграция  38

Калмиков Г. В.  Професійно-мовленнєве спілкування в контексті діяльності психолінгвістики  39

Калмикова Л. О.  Розвиток на сучасному етапі концепції Л.С. Виготського про мовленнєве мислення  40

Кондрашихіна О. О.  Удосконалення мовленнєвої комунікації викладача вишу у двомовному просторі освіти  41

Корніяка О. М.  Комунікативна компетентність сучасного фахівця  42

Короп Л. А.  Витоки мовної здібності як наукового феномена  43

Крилова-Грек Ю. М.  Мовленнєві патерни поведінки в конфліктних ситуаціях  44

Кружева Т. В.  Індивідуальні особливості емоційного реагування в ситуації взаємодії між людьми соціономічних професій 45

Кубрак Т. А.  Дискурсивный подход к исследованию кино: образы фильмов в разных ситуациях просмотра  46

Кючуков Х., Юсева В.  Лексическое богатство и теория сознания двуязычных детей  47

Ленів З. П.  Арт-терапія в процесі діагностування усного мовлення старших дошкільників  48

Лила М. В.  Дослідження уваги підлітків як фактору успішного оволодіння іноземною мовою  49

Литвиненко О. О.  Проективний підхід до дослідження особливостей сприймання літературних текстів  50

Лохвицька Л. В.  Особливості розвитку морального словника дошкільників  51

Луценко І. О.  Феномен комунікативно-мовленнєвої діяльності дитини-дошкільника  52

Магдисюк Л. І.  Професійний дискурс психологічної готовності осіб до виходу на пенсію  53

Мисан І. В.  Внесок І.О. Синиці у розвиток психолінгвістики сприймання і розуміння фразеологізмів  54

Молчко О. О.  Категорія порівняння крізь призму психолінгвістичної теорії актуального членування: проекція на дискурсивну практику перекладача  55

Новикова Г. П.  Культурно-диалогическое развитие дошкольников в условиях билингвизма как научная проблема  56

Нуртаєва Ю. О.  Проблеми механізмів внутрішнього мовлення у психолінгвістичній спадщині М.І. Жинкіна  57

Орап М. О.  Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості  58

Петренко І. В.  Вивчення змістових компонентів регулятивної системи школярів у площині їх особистісної ефективності  59

Побірченко Н. А.  Стилі мислення студентів в інформаційно-лінгвістичному смислотворенні  60

Порядченко Л. А.  Особливості дитячих описів  61

Потапчук Є. М.  Мовленнєва поведінка подружжя в ситуаціях адюльтеру як психологічна проблема  62

Рудківська Н. Л.  Феномен мовної компетентності дошкільника  63

Румянцева И. М.  В защиту раннего билингвизма  64

Серова О. Е.  Слово – новое бытие: к истории теории и методологии психолингвистики  65

Скорофатова З. Т.  Особливості розуміння і вживання дошкільниками антонімів в мовленні  66

Трифонова О. С.  Лінгводидактичний аспект формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку  67

Турчак О. М.  Психологічна суть мовленнєвої тривожності  68

Ушакова О. С., Лаврентьева А. И.  Роль коммуникативной структуры высказывания в формировании содержательной стороны речи младших дошкольников  69

Федько С. Л.  Универсальное и локальное в дискурсе мультикультурного консультирования  70

Харченко Н. В.  Розуміння як пробудження рефлексії в концепції Г.І. Богіна  71

Чернякова О. І.  Ігрові методи як основа здійснення навчального процесу вивчення іноземної мови  72

Четверик-Бурчак А. Г.  Емоційний інтелект як інтегративна властивість особистості  73

Яворська-Вєтрова І. В.  Вивчення модальності уявлень про самих себе молодших школярів з різними навчальними досягненнями як показника становлення їх особистісної ефективності  74

Якушко К. Г.  Психолінгводидактичні умови формування іншомовного спілкування студентів  75

Яшина В. И.  Формирование речевой компетенции у дошкольников в процессе обучения  76

МОВОЗНАВСТВО

Аршавская Е. А.  К проблеме методов, используемых в психолингвистике  78

Ахраменко К. В.  Образ друга в языковом сознании курсантов  79

Доброва Г. Р.  Имитация в речи детей  80

Домнич В. Г.  Этнопсихолингвистический аспект регионального языка в странах Европы  81

Дячук Н. В.  Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів  82

Елисеева М. Б., Цейтлин С. Н., Рыскина В. Л., Вершинина Е. А.  Нормативы речевого развития детей от 8 до 36 месяцев: макартуровский опросник  83

Єршова І. М.  Похвала як субжанр уроку в педагогічному дискурсі  84

Кобзєва О. О.  Реалізація мовленнєвого впливу в судовому дискурсі  85

Кожуховська Л. П.  Eтносимволічне значення хліба в українських легендах і переказах  86

Кольцова Е. А.  Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений)  87

Крехно Т. І.  Роль лексикографічної діяльності як засобу когніції у процесі фахової підготовки  88

Круглякова Т. А.  Классическая русская поэзия в школьной программе: взгляд ребенка  89

Крутій К. Л.  Розвиток почуття мови у дітей засобами штучних текстів (на матеріалі лінгвістичної казки Л.С. Петрушевської)  90

Кутьева М. В.  Смех как психолингвистический феномен в испанской и русской лингвокультурах  91

Летючая Л. П.  Анализ концепта через призму синергетического подхода  92

Маховиков Д. В., Степанова А. А.  Динамика содержания образа «Сталин» в языковом сознании русских  93

Навальна М. І.  Нові іменники жіночої статі в мові інтернет-видання «Українська правда»  94

Нікода К. Є., Лозова О. М.  Специфіка між модального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов  95

Пікалова А. О.  Базові концепти в поетичних текстах М. Стельмаха у трактуванні українських науковців  96

Рыскина В. Л.  Альтерантивная аугментативная коммуникация и инклюзивное образование – развитие в России  97

Рінгблом Н.  Російська мова як слабша у шведсько-російських двомовних розповідях  98

Самойлова С. П.  К вопросу о трансформации аксиологоческого сознания  99

Цейтлин С. Н.  Морфологические ошибки инофонов, осваивающих русскую грамматику  100

Яковенко-Глушенкова Є. В.  Подолання психолінгвістичних бар’єрів формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх учителів-філологів на початковому етапі професійної підготовки  101

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Галацька В. Л.  Театральна журналістика сучасної України в реаліях глобалізованого буття  103

Заболотна Т. В.  Категорія ввічливості як спосіб презентації мовця  104

Каплуненко Я. Ю.  Психолінгвістичні аспекти розвитку соціального інтелекту  105

Костик Є. В.  Особливості вивчення іноземної мови на немовних факультетах у педагогічному університеті  106

Куйбіда В. В., Лопатинська В. В.  Реконструкція антропогенного впливу на природу за народними термінами  107

Лахтадир О. В.  Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості  108

Мельникова І. М.  Формування індивідуально-комунікативного стилю професійно-управлінської діяльності майбутніх завідувачів соціально-гуманітарних кафедр  109

Мороз В. Я.  Афористичний світ християнської публіцистики  110

Нагорняк М. В.  Мовленнєва культура майбутнього радіожурналіста: реальність і шляхи вдосконалення  111

Нечаева В. С.  Когнитивные конфликты в электронной среде – предотвратить или управлять?  112

Холод О. М.  Телебачення як соціальнокомунікаційна метареальність  113

Христич Н. С.  Роль і значення етикетних форм спілкування для встановлення позитивних стосунків між комунікантами 114

ІНДЕКСУВАННЯ

book3.jpg
<< < липня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
423239
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
У цьому місяці
Всі дні
38
185
223
4903
423239

Your IP: 23.20.25.122