HarchenkoХарченко Наталія Валентинівна

Кандидат педагогічних наук (2005). Тема кандидатської дисертації: «Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування». Здобувач-докторант за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти (2010).

26 лютого 2013 року обрана член-кореспондентом Міжнародної Академії Наук Педагогічної Освіти (посвідчення № 2296).

Член редколегії збірника наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics».

Коло наукових інтересів – психолінгвістика розвитку, лінгвопедагогічна психологія, дошкільна лінгводидактика.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності: психологія розвитку аудіювання дітей дошкільного віку, психолінгводидактичні технології формування у дошкільників аудіативних операцій і дій.

Місце роботи: Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти, співробітник лабораторії «Психолінгвістика розвитку».

Робоча адреса: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, к. 207, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 08401.

Роб. телеф.: +380456758792; моб.: +380635919217.

Основні публікації:

1. Психологія мовлення і психолінгвістика: [навч. посібн. для студентів ВНЗ] / Л.О. Калмикова, Г.В. Калмиков, І.М. Лапшина, Н.В. Харченко. – К.: Вид-во «Фенікс», 2008. – 235 с. / 68-121; 130-134.

2. Методика викладання дитячої психології та дошкільної педагогіки в педагогічних коледжах : [навч. посібн. для студентів ВНЗ] / Л.О. Калмикова, Н.В. Харченко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП «Лукашевич, 2013. – 424 с.

3. Харченко Н.В. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / Н.В.Харченко // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип. 9. – С. 129-137.

4. Харченко Н.В. Проблема сприймання й розуміння дошкільниками усного мовлення в психологічній науці: теоретичний аналіз / Н.В. Харченко // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2013. – Вип. 12. – С. 147-154.

5. Харченко Н.В. Динаміка наукових підходів щодо вивчення проблеми розуміння / Н.В. Харченко // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФПО Лукашевич, 2013. – Вип. 13. – С. 77-93.

6. Харченко Н.В. Розуміння як психологічний феномен / Н.В. Харченко // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. – Вип. 15. – С. 178-193.

7. Харченко Н.В. Проблема розуміння в контексті герменевтичного аналізу / Н.В. Харченко // Вісник інституту розвитку дитини : Зб. наук. праць. – Вип. 32. Серія: психологія. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 158-165.

8. Харченко Н.В. До питання про розуміння дошкільниками мовного матеріалу: теоретичний аспект проблеми / Н.В. Харченко // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К.: «Срібна хвиля», 2014. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 10. – С. 291-303.

9. Харченко Н.В. Психолінгвістичні підходи щодо розвитку в дошкільників операцій і дій аудіювання художніх творів / Н.В. Харченко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2014. – №10. – С. 207-213).

10 Харченко Н.В. ДОУ и семья как партнёры в работе по развитию речи дошкольников / Н.В. Харченко // Инновационная деятельность в дошкольном образовании : Материалы VII Международной научно-практической конференции (Москва – Пушкино, 9-10 апреля 2014 г.) ; Под. общ. ред. Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Изд-во «Канцлер», 2014. – С. 317-322.

11. Харченко Н.В. Формування в дошкільників операцій і дій аудіювання художніх творів у єдності з розвитком психічних процесів / Н.В. Харченко // PROBLEMYMIEJSCOMEGONOWOCZESNEPRZEDSZKOLEISZKOLNICTWAWYZSZEGO: Zbiórraportównaukowych. WykonanenamateriałachMiedzynarodowejNaukowo-PraktycznejKonferencjiroku, Łódź). – Warszawa: Wydawca: Sp. z.. «Diamondtradingtour», 2014. – S. 166-170.

12. Харченко Н.В. Проблематика аудіювання усних розгорнутих висловлювань у контексті мовленнєвого розвитку дошкільників / Н.В. Харченко // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – P. 80-90.

13. Kharchenko N.V. Development in Preschoolers of Skills in Listeningand Producing Expression-considerations / Kharchenko // Psycholinguistics [collection of scientific works State Higher Educational Establishment «Pereyaslav-Khmelnytskyi state pedagogical university named after Hryhoriy Skovoroda»]. – Pereyaslav-Khmelnytskyi: «Видавництво КСВ». – 2015. – Vol. 17. – P. 143-155.

14. Харченко Н.В. Розвиток у дошкільників механізмів розуміння мовлення / Н.В. Харченко // Генеза буття особистості: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 грудня 2011 року). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2011. – Том 1. – С. 338-340.

15. Kharchenko N. The teaching of listening to preschoolers as a means of speech activity / N. Kharchenko // Theory for Practice in the Education of Contemporary society: 6th International Scientific Conference (Riga, 29-31 March, 2012) – Riga: Teacher Training and Educational Management Academy, 2012. – P. 107-112.

16. Харченко Н.В. Обучение детей дошкольного возраста пониманию развёрнутых высказываний [текст] / Н.В. Харченко // Понимание в коммуникации: Человек в информационном пространстве : сб. научных трудов / Под общ. ред. Е.Г. Борисовой, Н.В. Аниськиной. В 3 тт. – Ярославль – Москва : Изд-во ЯГПУ, 2012. – Т. 2. – С. 319-326.

17. Харченко Н.В. Учим дошкольников пониманию устных развернутых высказываний / Н.В. Харченко // Инновационная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях : материалы VI Международной научно-практической конференции (Москва, 10 апреля 2013 г.) ; Под общ. ред. Г.П. Новиковой. – Ярославль – Москва: Издательство «Канцлер», 2013. – С. 488-495.

18. Харченко Н.В. Проблема розуміння у психологічній науці / Н.В. Харченко // Проблеми емпіричних досліджень у психології : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5-6 грудня 2013 р.) ; За ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко. – К.: ОВС, 2013. – Вип. 1. – С. 176-181.

19. Харченко Н.В. Формування у студентів вищих навчальних закладів умінь і навичок аудіювання як показника професіоналізму фахівця / Н.В. Харченко // Кафедра у системі управління науково-педагогічною діяльністю вищого навчального закладу : Зб. матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 квітня 2014 року) ; Редакція А.Б. Кондрашихін, Т.В. Іванова, В.Є. Виноградова, І.М. Мельникова. – К.: Академія муніципального управління, 2014. – С. 123-126.

20. Харченко Н.В. Психолого-педагогічні підходи до роботи над аудіюванням у ДНЗ / Н.В. Харченко // Сучасна дошкільна освіта: можливості, досвід і перспективи : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 26 травня 2014 року). – Миколаїв, 2014. – С. 61-65.

21. Харченко Н.В. Роль внутрішнього мовлення у перебігу аудіювання / Н.В. Харченко // Особистість у сучасному світі : III Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» (Київ, 20-22 листопада 2014 року). – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С. 617-620.

22. Харченко Н.В. О проблеме восприятия и понимания дошкольниками устной речи (текстов) / Н.В. Харченко // Традиции и инновации в современном дошкольном образовании» : Сборник материалов Международной научно-практической конференции (Москва, 20-21 ноября 2011 г.). – М.: АРС-принт, 2011. – С. 185-188 – тези (0,2 др. арк.).

23. Харченко Н.В. Формирование у дошкольников речевых навыков и умений понимания развёрнутых высказываний (текстов) / Н.В. Харченко //Педагогика и психология как ресурс развития современного общества : материалы 4-й Международной научно-практической конференции (Рязань, 4-6 октября 2012 г.) / под. Ред. Л.А.Байковой, Н.А. Фоминой ; РГУ им. С.А. Есенина. – Рязань, 2012. – С. 135-137.

24. Kharchenko N. ProblemspeechunderstandinginascientificheritageA.R. Luria / // А.Р. Лурия и развитие мировой психологической науки: Abstracts Moscow International Congress dedicated to the 110th anniversary of A.R. Luria’s birth (Moscow, 29 November – 1 December 2012). – Moscow: Lomonosov Moscow State University, Psychology Department, 2012. – P. 175.

25. Харченко Н.В. К вопросу о формировании у дошкольников навыков и умений понимания художественных текстов / Н.В. Харченко // CHALLENGES OF INFORMATION SOCIETY AND APPLIED PSYCHOLINGUISTICS – Proceedings of the X International Congress of the International Society of AppliedPsycholinguistics (Moscow, June 26-29 2013). Editors: Natalia V. Ufintseva, Anna A. Stepanova, Denis V. Makhovikov, Larisa S. Zhukova. – Moscow: RUDN – Institute of Lingguistics RAN – MIL, 2013. – P. 81-82.

26. Харченко Н.В. Проблема понимания дошкольниками устной речи в психологической науке / Н.В.Харченко // Развитие детской речи: традиции и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 19-20 февраля 2013 г.) ; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: НИИ дошкольных технологий, 2013. – С. 242-245.

27. Харченко Н.В. Обучение дошкольников аудированию текстов / Н.В. Харченко // Проблемы онтолингвистики – 2013: материалы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 26-29 июня 2013 г.). – Спб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.

28. Харченко Н.В. Психологические основы обучения дошкольников аудированиюхудожественных текстов / Н.В. Харченко // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества : материалы 5-й Международной научно-практической конференции (Рязань, 10-12 октября 2012 г.) ; Под. ред. Л.А. Байковой, А.Н. Сухова, Н.А. Фоминой, Л.М. Корчагиной ; РГУ им. С.А. Есенина. – Рязань, 2013. – С. 317-321.

29. Харченко Н.В. Развитие у старших дошкольников процессов понимания текста / Н.В. Харченко // Русский язык: исторические судьбы и современность : труды и материалы V Международного конгресса исследователей русского языка (Москва, 18-21 марта 2014 г.) ; Сост. М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов, О.В. Кукушкина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. – 848 с. – С. 599-600.

30. Харченко Н.В. Психолингвистическая и лингвометодическая подготовка студентов специальности «Дошкольное образование» к работе по развитию у дошкольников навыков аудирования / Н.В. Харченко, Л.А. Короп // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития : Научные труды Международной научной конференции (Москва, 12-14 марта 2014 г.). – М.: МАНПО, – Ярославль : Ремдер, 2014. – С. 585-590.

INDEXING

book3.jpg
<< < June 2018 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
416668
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
125
175
300
6227
416668

Your IP: 54.224.235.183